186 Matt. xxviii. 9.

187 legw de ou peri twn sxesin proj etera exontwn, alla peri twn kata diaforan.

188 enantion ton men kolazomenon pasin ewrasqai, anastanta de ene. The Benedictine editor reads ton men kolazomenon, and Bohereau proposes enantion tw kolazomenon men, etc.

189 Cf. Luke x. 22.

190 John i. 18.

191 wn ixnh en toij gegrammenoij euriskontej aformaj axomen qeonlogein.

192 1 John i. 5.

193 John iv. 24.

194 The text is, touj de amartanontaj h metagnontaj elehson. Bohereau would read mh metagnontaj, or would render the passage as if the reading were h amartanontaj, h metagnontaj. This suggestion has been adopted in the translation.

195 Matt. iii. 17.

196 oudepw de legw, oti ou pantwj estin ahr peplhgmenoj h plhuh aeroj, h o ti pote legetai en toij peri fwnhj.

197 Cf. Matt. xi. 28.

198 autoi gar eautoij peripiptete. [See note supra, cap. xiii. p. 437. S.]

199 Cf. Ex. xxxii. 4.

200 The text reads hmwn, for which Bohereau and the Benedictine editor propose either umaj or hmaj, the former of which is preferred by Lommatzsch.

201 kat amfoteraj taj arxaj twn pragmatwn apistounti.

202 Cf. Luke xi. 48.

203 Cf. Deut. xxviii. 66.

204 Isa. v. 8.

205 Isa. v. 11.

206 Isa. v. 18.

207 Isa. v. 20.

208 Isa. v. 22.

209 Cf. Isa. i. 4.

210 Isa. i. 7.

211 Ezek. ii. 6.

212 Cf. Odyss., x. 281.

213 uper epistrofhj.

214 Cf. Odyss., xii. 45.

215 Ibid., xii. 184.

216 paiwnion farmakon.

217 eite diarqrounta to toiouton par eautw.

218 kai dunamenon presbeusai peri tou logou kalwj.

219 alla muqikwteron sugkatatiqemenon tw logw.

220 Cf. 2 Sam. xxii. 44, 45.

221 Cf. Isa. lxv. 1.

222 ouxi eqnoj, alla logadaj pantaxoqen.

223 Cf. Deut. xxxii. 21.

224 thn kat auton qeosebeian kai didaskalian.

1 dhmhgoriaj: cf. book i. c. 71.

2 dhmhgoriaj: cf. book i. c. 71.

3 kata thn paroimian kaloumenhj onou skiaj maxhj. On this proverb, see Zenobius, Centuria Sexta, adag. 28, and the note of Schottius. Cf. also Suidas, s.v. onou skia. - De La Rue.

4 semnon.

5 dia tinoj gohteiaj.

6 kata ta Ioudaiwn patria.

7 twn xrhmatizontwn meridoj Qeou.

8 ara gr wj etuxe.

9 sun oudemia piqanothti.

10 sun oudemia piqanothti.

11 Ps. xcvi. 5, daimonia, "idols," Auth. Vers. We have in this passage, and in many others, the identification of the daimonej or gods of the heathen with the daimonej or daimonia, "evil spirits," or angels, supposed to be mentioned in Gen. vi. 2.

12 The reading in the text is automolein, on which Bohereau, with whom the Benedictine editor agrees, remarks that we must either read automolhsontaj, or understand some such word as etoimouj before automolein.

13 Ps. xcvi. 5, daimonia, "idols," Auth. Vers. We have in this passage, and in many others, the identification of the daimonej or gods of the heathen with the daimonej or daimonia, "evil spirits," or angels, supposed to be mentioned in Gen. vi. 2.

14 to meizon autoqen.

15 mexri logou.

16 pwj ouxi ec eikotwn kataskeuazetai.

17 eaq upoqesin.